จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน พื้นที่ดำเนินการ บ้านก่อ หมู่ที่ ๖ (สายบน) ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุกีฬาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านก่อ โรงเรียนบ้านทุ่งฮี โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมคนขับสองคน พร้อมเด็กประจำรถ ๑ คน เพื่อเดินทางไป-กลับ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรา่ยคำ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดสัญญาณไฟไซเรนติดรถยนต์พร้อมลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังทรายคำ ๒ บ้านก่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่แปรงฟันนักเรียนและปรับปรุงซ่อมแซมฝาผนังห้องเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๗ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อซื้อเก้าอี้ประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมหน้าฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ปู่ตัน บ้านป่าฝาง หมู่ที่ ๕ ตำบลวังทรายคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย ๖ บ้านปงวัง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อกระสอบบรรจุทราย จำนวน ๑,๕๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องเป่าลม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสายดับเพลิงขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องเชื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องพิมพ์ Mutifunction หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บม ๓๕๙๙ ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาทำป้าย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ และป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อและติดตั้งชุดไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบไร้สายห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2565 ซื้อและติดตั้งชุดไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบไร้สายห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ

ซื้อกระสอบ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ
เลขที่ 203 หมู่ 6 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โทรศัพท์ 054-833643 | Fax 054-833643
E-mail saraban_06520708@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2017 www.wangsaikam.go.th

เข้าชมทั้งหมด ครั้ง | กำลังชมเว็บไซต์ 1 คน

ออกแบบโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น