จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านดง หมู่ที่ ๒ (ซอยทุ่งดง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านก่อ โรงเรียนบ้านทุ่งฮี โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสารกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลายทรายอะเบท ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านก่อ โรงเรียนบ้านทุ่งฮี โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู ระบบ Inverter (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดทุ่งฮี บ้านทุ่งฮี หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร บ้านทุ่งฮี หมู่ที่ ๑ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบลำตรง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านก่อ โรงเรียนบ้านทุ่งฮี โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. บ้านปงวัง หมู่ที่ ๓ (รพ.สต.ถึง หน้าวัดปงวัง) ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิดโอเวอร์เลย์ บ้านปงวัง (ซอย 7) หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านป่าฝาง หมู่ที่ ๕ (สายใหม่หลังโรงสี) ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการอบรมสัมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมเมรุ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๗ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บม ๓๕๙๙ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านก่อ โรงเรียนบ้านทุ่งฮี โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อพัดลมขากบ สไลด์ จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและฮู๊ดกันไฟ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อพัดลมติดพนัง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อพัดลมโคจร จำนวน ๕ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างฝาปิดรางส่งน้ำ พร้อมช่องรับน้ำ จำนวน ๓ จุด ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาวรวม ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร บ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังทรายคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านก่อ โรงเรียนบ้านทุ่งฮี โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ เพื่อติดตั้งในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ เพื่อติดตั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังทรายคำ ๒ บ้านก่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซับเมอร์สสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อถ้วยรางวัล เสื้อกีฬาสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดการแข่งขันและชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องเสียงลำโพงเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ (คสล.) ข้างลานกีฬา บ้านทุ่งห้า หมู่ที่ ๘ ขนาดฝากว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านก่อ โรงเรียนบ้านทุ่งฮี โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดนตรีและเครื่องเสียงพร้อมตกแต่งเวที ตามโครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๐๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านก่อ โรงเรียนบ้านทุ่งฮี โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมฝายทุ่งดงลูกบน พร้อมขุดลอกลำเหมือง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๔๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านดง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อยากำจัดและควบคุมโรคไหม้ข้าวและยากำจัดแมลงในนาข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงดินลูกรังเกลี่ยเรียบเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านป่าสัก หมู่ที่ 7 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิดโอเวอร์เลย์ ซอย ๕ เชื่อม ซอย ๖ บ้านดง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 e-bidding

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสารกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลายทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิดโอเวอร์เลย์ บ้านป่าฝางไปบ้านปงวัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร บ้านป่าฝาง หมู่ที่ ๕ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร พร้อมกลบดินหลังท่อ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๗ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน พื้นที่ดำเนินการ บ้านก่อ หมู่ที่ ๖ (สายบน) ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุกีฬาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านก่อ โรงเรียนบ้านทุ่งฮี โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมคนขับสองคน พร้อมเด็กประจำรถ ๑ คน เพื่อเดินทางไป-กลับ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรา่ยคำ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดสัญญาณไฟไซเรนติดรถยนต์พร้อมลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังทรายคำ ๒ บ้านก่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่แปรงฟันนักเรียนและปรับปรุงซ่อมแซมฝาผนังห้องเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๗ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อซื้อเก้าอี้ประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมหน้าฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ปู่ตัน บ้านป่าฝาง หมู่ที่ ๕ ตำบลวังทรายคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย ๖ บ้านปงวัง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อกระสอบบรรจุทราย จำนวน ๑,๕๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องเป่าลม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสายดับเพลิงขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องเชื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องพิมพ์ Mutifunction หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บม ๓๕๙๙ ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาทำป้าย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ และป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อและติดตั้งชุดไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบไร้สายห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2565 ซื้อและติดตั้งชุดไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบไร้สายห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ

ซื้อกระสอบ จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ
เลขที่ 203 หมู่ 6 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โทรศัพท์ 054-833643 | Fax 054-833643
E-mail saraban_06520708@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2017 www.wangsaikam.go.th

เข้าชมทั้งหมด ครั้ง | กำลังชมเว็บไซต์ 1 คน

ออกแบบโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น