วิสัยทัศน์
 
 
วิสัยทัศน์
 

                   เป็นองค์กรการพัฒนาที่มีการบริหารจัดการที่ดี ยกระดับการศึกษาในระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

          ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

          ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านเศรษฐกิจ

          ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการบริหารงานและพัฒนาองค์กร

 

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น (พ.ศ. 2555  2559)

      1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          1.1 ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึง

          1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟกิ่ง ให้ครบทุกหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ  ทรัพย์สิน

      2. นโยบายสิ่งแวดล้อม

          2.1 เป้าหมายของการพัฒนา คือ จัดการให้เป็นเมืองน่าอยู่ ปราศจากมลพิษ โดยสนับสนุนให้มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

          2.2 รักษาความสะอาดของถนน และจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ให้ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล

      3. นโยบายด้านการศึกษา

          3.1 สนับสนุน ส่งเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชน ทุกระดับให้ได้รับการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เพื่อให้มีความพร้อมและทันสมัยโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี

          3.2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ให้มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ด้านการศึกษา ด้านจิตใจ สติปัญญาแก่เด็กก่อนวัยเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ

          3.3 จัดให้มีการอบรมเรียนรู้ในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่

          3.4 ส่งเสริมการศึกษา ให้แก่บุคลากร ผู้บริหาร เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กรต่อไป

      4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

          4.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง

          4.2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร โดยพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมทั้งเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินและทรัพยากรในเบื้องต้น อย่างมีประสิทธิภาพ แก่กลุ่มอาชีพ และสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า

 

     5. นโยบายด้านส่งเสริมอาชีพ

          5.1 ส่งเสริมการเกษตร โดยให้ความรู้ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่มีการพัฒนาแบบยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุทรไพร ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ และยั่งยืนต่อไป

     6. นโยบายด้านศาสนา

          6.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          6.2 ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลาง ในการส่งเสริมงานประเพณี และศิลปวัฒนธรรม

          6.3 ส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆและถ่ายทอดประสบการณ์ ให้แก่คนรุ่นหลัง เพื่อพัฒนาการสร้าง อาชีพต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม

          6.4 ส่งเสริมกิจกรรม ของศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

        7. นโยบายด้านสาธารณะ

             7.1 จัดให้มีระบบการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคฉี่หนู เป็นต้น

             7.2 ให้บริการฉีดวัคซีน ให้แก่สัตว์เลี้ยง

             7.3 สนับสนุน กลุ่มองค์กรต่างๆ เช่น อสม.,อปพร. กลุ่มผู้ติดเชื้อ (กลุ่มกำลังใจ) และศูนย์พัฒนาครอบครัว

 

             7.4 ส่งเสริมสนับสนุนสตรีมีครรภ์ด้านสุขอนามัย เพื่อพลานามัยที่ดีของทารกในครรภ์

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ
เลขที่ 203 หมู่ 6 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โทรศัพท์ 054-833643 | Fax 054-833643
E-mail saraban_06520708@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2017 www.wangsaikam.go.th

เข้าชมทั้งหมด ครั้ง | กำลังชมเว็บไซต์ 1 คน

ออกแบบโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น